Verzekeringsvoorwaarden

 

1. Onzeker voorval

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek, indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een voorval waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

2. Omvang van de dekking

2.1  In de zin van deze polis wordt onder het begrip zaken verstaan, zaken waarin door verzekeringnemer handel wordt gedreven, tenzij anders vermeld.

2.2  De in de polis genoemde verzekerde som geldt tevens als de door partijen vastgestelde waarde.

2.3  Winst of meerdere waarde wordt, onverschillig of deze al dan niet bij de polis is begroot, in geval van schade aan of verlies van de zaken vergoed zonder dat bewijs van deze winst of meerdere waarde gevorderd kan worden. Onder winst of meerdere waarde worden mede verstaan bespaarde kosten en lasten van bijvoorbeeld vracht, accijnzen en rechten.

2.4  De verzekerde som is het hoogste bedrag tot uitkering waarvan de verzekeraars, behoudens het bij artikel 3 bepaalde als gevolg van eenzelfde voorval kunnen worden verplicht. Worden de bij de polis verzekerde zaken door achtereenvolgende gedekte voorvallen getroffen, dan vergoeden de verzekeraars alle schaden, onverschillig of het totale bedrag daarvan de verzekerde som overschrijdt.

3. Overschrijding verzekerde som

3.1  Indien en voorzover de verzekeringnemer en/of de verzekerde naast zijn recht op vergoeding van schade aan of verlies van de zaken bovendien recht heeft op gehele of gedeeltelijke vergoeding van bijdrage in avarij-grosse zal dit bedrag, ten laste van de verzekeraars komen, zulks zonodig boven de verzekerde som evenwel per gedekt voorval tot niet meer dan die som.

3.2  Verzekeraars vergoeden, zulks zonodig boven de verzekerde som – evenwel per gedekt voorval tot niet meer dan die som – de bereddingskosten als genoemd in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek door of ten behoeve van verzekerde gemaakte kosten.

3.3  Verzekeraars vergoeden eveneens, zulks zonodig boven de verzekerde som – evenwel per gedekt voorval tot niet meer dan die som – alle kosten van lossen, aan wal brengen en verblijf en alle kosten van opnieuw laden en doorzenden (al dan niet met hetzelfde vervoermiddel) en verdere, daarmede samenhangende extra kosten, voor zover die (extra) kosten het gevolg zijn van:

 • Schade aan of verlies van de verzekerde zaken of andere zaken door een gevaar waartegen verzekerd is, of
 • Een aan het vervoermiddel overkomen evenement, of
 • De omstandigheid dat de verzekerde zaken ergens uit nood of in een nood- of vluchthaven of daarmede gelijk te stellen plaats geheel of gedeeltelijk zijn gelost en daar verkocht of opnieuw geladen en mits die (extra) kosten noodzakelijk geweest zijn en redelijk zijn.

3.4 Onder genoemde kosten en (extra) kosten worden niet slechts met geld betaalde of te betalen uitgaven verstaan, maar ook op geld waardeerbare opofferingen.

 4. Verzekerde reis

Deze verzekering geschiedt voor zendingen binnen het in de polis vermelde “verzekeringsgebied” inclusief het eventuele vervoer van en naar het binnenland van het land waarin de plaats van afzending en plaats van bestemming zijn gelegen.

4.1 Het risico voor de verzekeraars gaat in op het moment waarop de zaken, tot het aanvangen van de verzekerde reis gereed liggen in het pakhuis of de opslagplaats in de plaats van afzending, worden opgenomen of op een daarmede vergelijkbare wijze worden weggevoerd teneinde de verzekerde reis aan te vangen. Het risico blijft gedurende het normale verloop van de reis ononderbroken doorlopen, inclusief eventuele overladingen en tijdelijk opslag in havens en/of plaatsen waar overgeladen wordt en eindigt op het moment waarop de zaken zijn aangekomen in de plaats van bestemming, op de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft bestemd, mits de verzekeringnemer en/of verzekerde de zaken op de normale of op de met de verzekeraars overeengekomen wijze doet vervoeren. Vervoer binnen panden, mits aansluitend aan het voorafgaande transport is eveneens meeverzekerd. Ten aanzien van zendingen van machines, werktuigen en dergelijke eindigt het risico nadat deze op de stelplaats zijn neergezet en bedrijfsklaar zijn opgesteld met een maximum van 30 dagen na aankomst bij verzekerden. Schade door montage, demontage, proefdraaien, testen en dergelijke is uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Ingeval de verzending respectievelijk verscheping geschiedt met deviatie dan wel via andere dan de vastgestelde of gebruikelijke route en/of indien de omschrijving in de polis of het assurantiecertificaat onjuist of onvolledig is en/of ingeval de verzekerde zaken worden teruggezonden of naar een andere bestemming worden gedirigeerd als gevolg van niet acceptatie door ontvangers of anderszins, dan blijft het risico zonder enige beperking of voorbehoud voor verzekeraars doorlopen, terwijl in geval van risicoverzwaring een nader overeen te komen aanvullende premie verschuldigd is. Een en ander met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

4.3 Wanneer, nadat het risico voor de verzekeraars is ingegaan, de verzekeringnemer en/of verzekerde de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken de in de polis genoemde plaats van bestemming hebben bereikt, of wanneer de verzekeringnemer en/of de verzekerde de zaken, voordat deze de plaats hebben bereikt waar volgens lid 1 het risico zou eindigen, naar een andere plaats doet verzenden, eindigt het risico voor de verzekeraars, tenzij anders wordt overeengekomen, na afloop van 30 dagen na aankomst van de zaken op de plaats waar de reis wordt afgebroken of veranderd of zoveel eerder als:

a.  De zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn afgeleverd, of

b.  De zaken in opdracht van of namens de verzekeringnemer en/of de verzekerde worden opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.

c. Indien de lossing of aflevering tengevolge van een door verzekeringnemer en/of de verzekerde te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt de termijn van maximaal 30 dagen hierboven genoemd voor de duur van deze verhindering geschorst, echter met inachtneming van het bepaalde in lid 4.

4.4  In geval van vervoer dat geheel of gedeeltelijk per zeeschip plaatsvindt, eindigt het risico voor de verzekeraars, indien dit althans ingevolge andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger tijdstip een einde heeft genomen, in ieder geval na afloop van 60 dagen na lossing van de zaken uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing. Op verzoek van verzekeringnemer kan de termijn van 60 dagen worden verlengd. Hiervoor wordt een redelijke aanvullende premie in rekening gebracht, die wordt vastgesteld op het moment dat de verlenging wordt overeengekomen.

4.5  Ten aanzien van verzekerde zaken bestemd voor verzekerde lopen verzekeraars het eventuele opslag- en/of verblijfsrisico, voor zover dit risico niet of niet volledig elders is verzekerd, vanaf het moment dat deze opslag voor risico van verzekerde aanvangt of zoveel eerder als verzekerde belang in de zaken verkrijgt met een maximum van 30 dagen; een eventuele langere periode blijft verzekerd tegen een nader overeen te komen aanvullende premie. Het op een elders door verzekerde gesloten verzekering van toepassing zijnde eigen risico/ franchise is niet onder deze verzekering gedekt.

4.6  De verzekering loopt zonder enige stilstand of uitsluiting van risico hoe, waar en wanneer ook, door tijdens ver-, om-, her-, overpakken, overlading, herlading, lossing, oponthouden, reisvertraging, bewerking, willekeurige opslag en gedurende de tijd dat de verzekerde zaken zich bevinden, in of buiten de macht van verzekerde, in pakhuizen, loodsen, lichters, op steigers, op kades, op terreinen, in gebouwen, of anderszins, niets uitgezonderd, onverschillig waar en voorts ongeacht de bouwaard, dakbedekking, bestemming of belendingen, alles zonder dat aanvullende premie wordt berekend, behalve in geval van willekeurig opslag langer dan 30 dagen. Bij een periode langer dan 30 dagen dient hiervan voor de afloop van de termijn van 30 dagen kennis te worden gegeven aan verzekeraars. Deze hebben het recht voor deze verlenging naar billijkheid condities en premie vast te stellen.

4.7  Indien het tijdstip van afzending binnen de geldigheidsduur van deze verzekering valt, blijven de zendingen, die zich eventueel op of na de afloopdatum van deze verzekering nog onderweg bevinden, automatisch tot aankomst op de respectievelijke bestemmingen zoals hierboven omschreven gedekt.

5. Retourzendingen

Indien verzekerde zaken in directe aansluiting op het onder deze verzekering gedekte transport worden geretourneerd, blijven verzekeraars het risico lopen op de voorwaarden van deze verzekering. De premie voor eventuele opslag en terugzending wordt nader overeengekomen. Artikel 4 lid 4 is in dit geval niet van toepassing.

6. Vervoer en opslag

Verzekerde heeft de vrijheid alle vervoers-, opslag- en dergelijke condities aan te nemen zoals die door vervoerders c.q. bewaarnemers worden bedongen.

6.1 Eveneens geldt dat bepalingen opgenomen in cognossementen, charterparties of andere overeenkomsten, waarbij de aansprakelijkheid van diegene aan wie de zaken ter vervoer, ter bewaring of om enige andere reden worden toevertrouwd, wordt beperkt of uitgesloten, de rechten van verzekerde niet zullen beperken. Verzekeraars doen afstand van verhaal dat zij op de verzekerde kunnen verkrijgen in hun hoedanigheid van (mede) vervoerder, charterer of sub-charterer.

6.2 Vervoerders of personen aan wie het vervoer, de behandeling of bewaring van de zaken is toevertrouwd kunnen, voorzover zij niet uitdrukkelijk als verzekeringnemer en/of de verzekerde in de polis zijn genoemd, geen voordeel uit het bestaan van deze verzekering trekken.

7. Wijze van laden en wijze van vervoer

7.1 Deze verzekering is van kracht ongeacht hoe en onverschillig waar de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen of gestuwd. Indien de zaken aan boord van een zeeschip zijn geladen of gestuwd, vergoeden verzekeraars alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken door overboord werpen of spoelen of op andere wijze overboord geraken daarvan.

7.2 Het vervoer kan geschieden per onverschillig welke vervoersgelegenheid, over zee (op of onder dek), door de lucht, over land, over binnenwateren, per post, per koerier, door verzekerde zelf en/of anderszins.

7.3 Het vervoer, laden, lossen e.d. door middel van kranen, bokken, vorkheftrucks en/of soortgelijke werktuigen is nadrukkelijk meeverzekerd.

7.4 Indien een classificatieclausule in de polis is vermeld, dan dient bij vervoer over zee het schip te voldoen aan de bepalingen als in deze clausule gesteld. Verzekeraars behouden zich het recht voor een toeslagpremie te berekenen, indien het schip daaraan niet voldoet. De classificatieclausule is niet van toepassing op zeezendingen van havens in het continent van Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië naar andere havens in één van die landen.

8. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel

De verzekeraars zullen zich niet op onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel beroepen, tenzij de verzekerde kennis droeg van de non-zeewaardigheid of ondeugdelijkheid. Indien dat het geval is, wordt de schade of het verlies veroorzaakt door onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid niet vergoed.

9. Avarij-grosse

9.1  Vergoed wordt de bijdrage in avarij-grosse, als vermeld in artikel 8:610 en 8:1020 Burgerlijk Wetboek waarmede de verzekerde zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of bepalingen van het vervoercontract mochten worden belast, een en ander met terzijde stelling van artikel 16.

9.2  Indien en voorzover geen omslag in avarij-grosse plaatsvindt omdat schip, lading en vracht of enige van deze belangen in één hand zijn, wordt gehandeld alsof tussen de in één hand zijnde belangen wel een omslag in avarij- grosse was vastgesteld overeenkomstig de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 Burgerlijk Wetboek, de Avarij-grosse regels IVR als genoemd in art. 8:1022 Burgerlijk Wetboek of het toepasselijke recht van de plaats waar de reis wordt beëindigd.

9.3 Avarij-grosse depots

a.  Indien de verzekeringnemer en/of de verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in avarij-grosse of kosten uitsluitend ten laste van de lading komende , verplicht is een bedrag te storten, zijn de verzekeraars indien de bijdrage in avarijgrosse of genoemde kosten te hunnen laste komen, gehouden aan de verzekerde tegen afgifte van het bewijs van storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden.

b. De rechten uit de storting dienen aan de verzekeraar te worden overgedragen.

c.  De betaling van het onder a. bedoelde bedrag aan de verzekeringnemer en/of de verzekerde door de verzekeraars ontheft laatstgenoemden niet van hun verplichting tot vergoeding van hetgeen de verzekeringnemer en/of de verzekerde in avarij- grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder a.vermelde storting tot dekking van bedoelde bijdragen onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten schuld van de verzekerde mocht teniet gaan.

d.  Verzekeraars vergoeden 101% van de bijdragen bedoeld in artikel 9 lid 3a en 3b en 101% van de storting bedoeld in lid 3c. De vergoeding geschiedt zonodig boven de verzekerde som en ongeacht de hoogte van de verzekerde waarde of de dragende waarde van de zaken.

10. Ligdagen en overwintering

De verzekeraars vergoeden nimmer onkosten van ligdagen en overwintering ook al zouden deze als bijdrage in avarij-grosse in de zin van artikel 9 van de polis gevorderd kunnen worden, tenzij deze onkosten ook volgens de York-Antwerp Rules als genoemd in artikel 8:613 Burgerlijk Wetboek of Avarijgrosseregels IVR als genoemd in artikel 8:1022 Burgerlijk Wetboek als avarij-grosse kunnen worden aangemerkt.

11. Schadevaststelling

11.1  De verzekerde is verplicht zich voor de vaststelling van de schade te wenden tot de in de polis vermelde avarij-agent of, indien deze niet is genoemd, tot de dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent of een andere te goeder naam en faam bekend staande avarij-agent.

11.2  Wanneer bij aankomst van de verzekerde zaken, deze zaken gedeeltelijk beschadigd zijn, zal door een expert worden vastgesteld wat de bruto waarde van de zaken (waarde inclusief vracht en kosten) zou zijn indien deze onbeschadigd zouden zijn aangekomen in de lossingshaven of de plaats van bestemming, welke zal worden aangemerkt als de gezonde marktwaarde, en wat de bruto waarde in de huidige staat is. De verzekeraars vergoeden het deel van de verzekerde som, dat in verhouding staat met het verschil tussen de genoemde waarden, tenzij op het polisblad anders geregeld.

11.3  Het honorarium en de onkosten van de avarij-agent moeten door de verzekerde worden betaald, doch worden door de verzekeraars aan de verzekerde vergoed indien de schade zelf onder de verzekering valt.

12. Tijdingloosheid

Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen omtrent het vervoermiddel, waarmede de zaken vervoerd worden, wordt aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits de verzekeringnemer en/of de verzekerde een schriftelijke verklaring van de vervoerder overlegt, waaruit deze tijdingloosheid blijkt.

13. Zaken van verschillende soort en waarde

Bij zaken van verschillende soort of waarde zal, ter vaststelling van de schade, de verzekerde som voor de verschillende zaken worden berekend door de totale verzekerde som te verdelen in verhouding tot de factuurwaarde van de zaken. Bij het ontbreken van een factuurwaarde zal daarvoor worden genomen de gezonde marktwaarde ter bestemmingsplaats.

14. Verpakking, Etiketten en Merken

14.1 Deze verzekering dekt waardevermindering tengevolge van schade aan en/of verlies van verpakking, etiketten, merken, capsules, emballage, stoppen en voorts in het algemeen die kenmerken die op de handelswaarde van invloed zijn, alsmede kosten gemaakt door verzekerden of hun agenten voor reparaties, vervanging, reconditioneren van beschadigde en/of verloren gegane verpakking, etiketten, merken en dergelijke, daaronder begrepen de hiermee verband houdende kosten van sorteren en in- en ompakken teneinde schade aan de verzekerde zaken en/of aan verpakking, etiketten, merken en dergelijke te voorkomen of te verminderen en ongeacht of de inhoud al dan niet beschadigd is. De beschadiging of het verlies van de verpakking moet het gevolg zijn van een door de verzekering gedekte gebeurtenis.

14.2 Zo zulk een herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan bovenbedoelde waardevermindering te boven zouden gaan, vergoeden de verzekeraars de waardevermindering. Indien dit herstel de waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden de verzekeraars de overblijvende waardevermindering.

14.3 In geval van schade aan of verlies van de zaken zonder schade aan of verlies van de in lid 1 omschreven verpakking, etiketten, merken en dergelijke zal de verzekerde som niet worden verminderd met de waarde van de verpakking, etiketten, merken en dergelijke, tenzij deze afzonderlijk zijn gefactureerd.

14.4 Ingeval van schade, niet uitgesloten onder deze verzekering aan verzekerde zaken, die een handelsmerk of merk dragen of waarvoor de verkoop een garantie van de verzekerden of hun leverancier inhoudt, wordt de restantwaarde van deze beschadigde zaken vastgesteld na verwijdering van alle handelsmerken of merken en/of garanties, indien deze garantie niet meer door verzekerde of hun leverancier kunnen of willen worden gehandhaafd. Mede voor rekening van verzekeraars komen alle kosten van verwijdering van deze handelsmerken of merken.

14.5 Indien echter verzekerden ingeval van schade aan verzekerde zaken, niet uitgesloten onder deze verzekering, die een handelsmerk dragen c.q. duidelijk herkenbaar zijn als afkomstig van de verzekerden of hun leveranciers van oordeel zijn dat de beschadigde zaken ter bescherming van hun naam c.q. gevoerde merken niet opnieuw in omloop gebracht kunnen worden, vergoeden verzekeraars een dergelijke schade op basis van totaal verlies van de beschadigde zaken, onder aftrek van eventuele opbrengsten. Beschadigde zaken zullen alleen worden verkocht of op enige andere wijze van de hand worden gedaan na schriftelijke toestemming van verzekerde.

15. Illegaliteit

Uitgesloten is schade aan of verlies van zaken waarop bij het begin van het vervoer enig internationaal verdrag betreffende verdovende middelen van toepassing is, of op zaken waarin volgens de wet of verordening geen handel mag worden gedreven, onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan niet partij is of zal zijn tenzij:

15.1  In de polis de naam van de zaken, alsmede de naam van het land van uitvoer en die van het land van bestemming zijn vermeld, en

15.2  De bewijsstukken betreffende de schade of het verlies vergezeld zijn, hetzij van een vergunning afkomstig van de regering van het land van bestemming, waaruit blijkt, dat de invoer in dat land door die regering is goedgekeurd, hetzij van een vergunning afkomstig van de regering van het land van uitvoer, waaruit blijkt, dat de uitvoer naar de aangegeven bestemming door laatst genoemde regering is goedgekeurd, en

15.3  De zaken langs een gebruikelijke route vervoerd zijn.

16. Aard en gebrek

16.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 2 en 4 van dit artikel wordt schade of verlies die veroorzaakt is door de aard of een gebrek van de verzekerde zaak niet vergoed.

16.2  Verzekeraars vergoeden wel schade of verlies als vermeld in lid 1 van dit artikel, indien verzekerde bewijst dat de schade of het verlies – al dan niet rechtstreeks – is veroorzaakt door een voorval waartegen de zaken zijn verzekerd.

16.3  In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn verzekeraars ingeval van schade of verlies door vertraging slechts dan tot vergoeding gehouden indien de vertraging door een voorval waartegen de zaken zijn verzekerd is veroorzaakt en het vervoermiddel dat de zaken vervoert daardoor is beschadigd.

16.4  Verzekeraars vergoeden alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken door brand en explosie, ook indien veroorzaakt door de aard of het gebrek van de zaken. In afwijking derhalve van het bepaalde in lid 3. worden genoemde verliezen en schaden door vertraging steeds vergoed.

17. Schuld van een verzekerde

In afwijking van artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek vergoeden de verzekeraars geen verlies, schade, onkosten en (extra) kosten veroorzaakt door merkelijke schuld van verzekerde. Van merkelijke schuld is sprake, indien het gaat om een gedraging die, al is een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich brengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade. Leidinggevend en toezichthoudend personeel zal bij de toepassing van dit artikel niet worden beschouwd als orgaan van verzekerde. Bij naamloze en besloten vennootschappen zal uitsluitend de statutaire directie als orgaan van verzekerde worden beschouwd.

18. Premie- en schadebetaling

18.1 Begripsomschrijvingen
18.1.1 Onder “premie” wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan, de met de verzekering verband houdende overige verschuldigde bedragen.
18.1.2 Onder “verzekerde” wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is.

18.2 Premie
Meijers assurantiën bv neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door Meijers assurantiën bv plaatsvinden door creditering van verzekeraars in rekeningcourant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten. Verzekerde is gehouden de premie aan Meijers assurantiën bv te vergoeden. Ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover Meijers assurantiën bv eerst gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan Meijers assurantiën bv de premie heeft vergoed. Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie aan Meijers assurantiën bv, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan Meijers assurantiën bv is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor Meijers assurantiën bv verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd.Door het tot stand komen van de verzekering is Meijers assurantiën bv door verzekerde onherroepelijk gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de verzekerde of, ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan Meijers assurantiën bv te voldoen. Meijers assurantiën bv zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.

18.3 Schade-uitkeringen en premierestituties

Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal Meijers assurantiën bv verzekeraars in rekeningcourant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen hem en Meijers assurantiën bv bestaande regeling. Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Meijers Assurantiën bv en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen van Meijers Assurantiën bv terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende. Indien Meijers assurantiën bv de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal Meijers assurantiën bv de schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van Meijers assurantiën bv terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. Meijers assurantiën bv zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. Meijers assurantiën bv is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd. Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 Burgerlijk Wetboek, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 Burgerlijk Wetboek, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

19. Verplichtingen bij schade

19.1  Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraars te melden.

19.2  Verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang zijn om hun uitkeringsplicht te beoordelen.

19.3  Verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen.

19.4  Verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek.

19.5  Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een verplichting als bedoeld in lid 1 tot en met 4 van dit artikel niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt, voor zover de schade direct verband houdt met het niet nakomen en verzekeraars aannemelijk maken dat zij door het niet nakomen van deze verplichting(en) in hun belangen zijn geschaad.

19.6  Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of verzekerde de in lid 1 tot en met 4 van dit artikel genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen met het opzet de verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

20. Verjaring van vordering

Voor verjaring van een aanspraak onder deze verzekering gelden de bepalingen van artikel 7:942 BW. 

21. Verhaal op derden

21.1 De verzekeraars zijn altijd gerechtigd indien hun dit op redenen van verhaal op derden wenselijk voorkomt, betaling op te schorten totdat het verhaal is afgewikkeld, met dien verstande dat, indien de verzekerde dit verlangt, de verzekeraars aan de verzekerde een renteloze lening zullen verschaffen tot het bedrag dat bij afwikkeling van de schade te voldoen zou zijn; indien de verzekeraars deze lening opvorderen is de verzekerde gerechtigd zijn vordering uit de verzekering hiermede te compenseren. Indien de verzekerde een renteloze lening als hiervoor bedoeld heeft ontvangen, is de vordering van de verzekerde op de verzekeraars niet langer vatbaar voor enigerlei cessie, vervanging of welke overdracht of overgang ook.

21.2 De verzekeraars hebben het recht: 
a  Of wel op naam van de verzekerde alle nodige maatregelen te nemen om tot verhaal op derden te komen.

b  Of wel te eisen dat alle rechten van de verzekerde tegenover derden aan de verzekeraars of aan een door hen aan te wijzen vertrouwensman worden overgedragen, opdat zij op eigen naam of op naam van de vertrouwensman verhaal op derden kunnen uitoefenen. 

In beide gevallen zijn alle kosten verbonden aan het verhaal op derden voor rekening van de verzekeraars.

21.3 Ook voordat de verzekeraars hebben betaald, is de verzekerde verplicht alle bescheiden en inlichtingen te verschaffen, die nodig of nuttig zijn voor het verhaal op derden en de voorbereiding daarvan.

22. “Both to blame”-aanvaringclausule

Indien in het cognossement de zgn. “both to blame”-aanvaringsclausule voorkomt, dan zullen de verzekeraars opkomen voor de financiële gevolgen van de vordering, die op grond van deze aanvaringsclausule tegen de verzekerde mocht worden ingesteld.

In geval onder deze clausule door de rederij en/of de bevrachter een vordering tegen de verzekerde wordt ingesteld, moet hiervan onmiddellijk aan de verzekeraars worden kennis gegeven, terwijl deze het recht zullen hebben op hun kosten deze vordering, zo nodig in rechte, te bestrijden. De verzekeringnemer en/of de verzekerde verbindt zich alle medewerking te verlenen.

23. Rente

De verzekeraars vergoeden slechts rente te rekenen van drie maanden na indiening van de schaderekening met de daartoe betrekkelijke bescheiden, mits binnen drie maanden daarna ter zake een dagvaarding aan de verzekeraars is uitgebracht. Indien de dagvaarding later dan zes maanden na het indienen van de schaderekening wordt uitgebracht, is geen rente verschuldigd voor de dag van de dagvaarding.

24. Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico

Tenzij in deze polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de verzekering geacht te zijn geschied onder het beding “vrij van oorlogsrisico en vrij van stakersrisico”.

Onder oorlogsrisico wordt verstaan:

 • Oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand.

 • Uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is ontstaan.

 • Neming en aanhouding op last van hoger hand.

Onder stakersrisico wordt verstaan:

 • Gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten.

 • Gewelddaden gepleegd uit politieke overweging.

 • Oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden.

Een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico. In geval van oorlogsrisico of stakersrisico aan zaken, aan het vervoermiddel waarin zij zich bevinden of aan beide overkomen, vervalt de verzekering niet en wordt de aansprakelijkheid van de verzekeraars noch beperkt, onverschillig of de onderhavige verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogsrisico of stakersrisico dekking geeft. Evenmin vervalt de verzekering of wordt de aansprakelijkheid van de verzekeraars opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten van enige handeling door of vanwege de verzekeringnemer en/of de verzekerde of enige derde, indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt als gevolg van bedoeld oorlogsrisico of stakersrisico, of uit vrees daarvoor. De aansprakelijkheid van de verzekeraars eindigt in ieder geval na verbeurdverklaring, prijsverklaring, requisitie van eigendom, onteigening of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid, dan wel door of in opdracht van een orgaan van zodanige Nederlandse of vreemde overheid. Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen.

25. Overgang van eigendom of belang door een daad van oorlogsrisico of stakersrisico

Degene, die zich door een daad van oorlogsrisico of stakersrisico de eigendom van de zaak of enig belang daarbij heeft verschaft, kan nimmer enig recht aan de verzekering ontlenen.

26. Opruimings- en vernietigingskosten

Indien in geval van schade, niet uitgesloten onder deze verzekering, verzekerde op grond van wet of overeenkomst tot opruiming verplicht is, dan wel opruiming, reiniging, vernietiging en dergelijke redelijkerwijs nodig oordeelt, nemen verzekeraars de daardoor ontstane kosten en heffingen eveneens voor hun rekening , naast en zonodig boven de verzekerde som, tot een maximum van e 50.000,- als premier risque per gebeurtenis of tot het op de polis genoemde bedrag. Onder opruimingskosten worden tevens verstaan de kosten van herstel, reiniging van beschadigde weggedeelten, gronden, wateren en dergelijke, een en ander voor zover niet verhaalbaar op elders gesloten verzekeringen. Verzekeraars vergoeden naast en voor zover nodig boven de verzekerde som tevens de kosten van onverschillig welke aard verband houdende met de vernietiging van de beschadigde zaken met een maximum van e 50.000,- premier risque per gebeurtenis. Verzekeraars zullen echter voor de kosten verband houdende met de opruiming en dergelijke en de kosten verband houdende met de vernietiging tezamen nimmer meer dan e 50.000,- naast en zonodig boven de verzekerde som vergoeden.

27. Verzekeringsdocumenten

Door verzekerde kan afzonderlijke (spoed) polissen en/of assurantiecertificaten worden aangevraagd, die door verzekeraars of namens verzekeraars door Meijers Assurantiën bv worden afgegeven, waarin ten aanzien van de verzekering desgewenst de door kopers, bank- en/of andere instellingen voorgeschreven speciale condities worden opgenomen, mits deze niet uitgebreider zijn dan, die in onderhavige polis zijn vastgesteld. In dit geval wordt de verzekering uitsluitend beheerst door het op deze condities van toepassing zijnde recht en aanvullende usantiën. Indien voor een zending een afzonderlijke polis is afgegeven, worden de schade en kosten op basis van deze afzonderlijke polis afgewikkeld. Niettemin staat het verzekeringnemer vrij tegenover verzekeraars - desgewenst ten behoeve van een ander wiens belang onder deze verzekering gedekt is - een beroep te doen op de bepalingen van deze verzekering die niet in de afzonderlijke polis zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor door Meijers op grond van deze verzekering afgegeven assurantiecertificaten. Verzekeraars machtigen Meijers met vrijwaring van Meijers voor alle daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid dienaangaande, uitdrukkelijk en bij voorbaat assurantiecertificaten af te geven of in blanco getekende certificaten ter beschikking van verzekerde te stellen, met de vorm en tekst waarvan verzekeraars zich volkomen bekend verklaren. Door aanneming van deze polis garandeert verzekerde dat hij Meijers en verzekeraars vrijwaart voor alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat het certificaat niet door Meijers is ingevuld, in het bijzonder voor het geval dat de certificaten in onbevoegde handen zijn geraakt of op onjuiste wijze zijn ingevuld. Indien gewenst kunnen door Meijers afzonderlijke polissen worden afgegeven die voor 100% door één verzekeraar zijn getekend, tot het in de polis vermelde maximum. De mede verzekeraars zullen op eerste aanvraag de door deze verzekeraar betaalde schade en kosten onvoorwaardelijk vergoeden, elk voor de door hen getekende aandelen.

28. Leveringsvoorwaarden

28.1 Het risico voor verzekeraars voor zaken gekocht op FOB, CFR, FAS, FCA, DAF, Ex Works of soortgelijke condities vangt aan conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden. Indien verzekeringnemer daarom verzoekt, zullen verzekeraars zich niet beroepen op een elders gesloten verzekering.

28.2 Ten aanzien van aan de verzekeringnemer op condities CIF geleverde zaken die ingevolge de leveringscondities of anderszins niet tot op de eindbestemming zijn verzekerd, lopen verzekeraars risico vanaf het moment dat de dekking onder CIF is beëindigd tot op de plaats van bestemming.

28.3 Voor verzekerde bestemde zendingen welke door afladers en/of verkoper (mede) ten behoeve van verzekerde zijn verzekerd al dan niet incluis molest, zullen onder deze verzekering zijn gedekt met inachtneming van het navolgende:

 • 28.3.1  Deze zendingen zijn gedekt op de condities als vermeld in de polis van afladers en/of verkopers en, voorzover deze ruimer zijn, op de condities in de onderhavige verzekering en zulks tot eenzelfde verzekerde som als in de polis van afladers en/of verkopers vermeld.

 • 28.3.2  Ingeval van schade welke volgens de condities als in lid 28.3.1 vermeld is gedekt, zal uitkering door verzekeraars uitsluitend geschieden tegen overdracht door verzekerde aan verzekeraars van zijn rechten onder de polis van de afladers en/of verkopers terzake van de schade waarop de uitkering betrekking heeft.

 • 28.3.3  Verzekerde is verplicht aan verzekeraars volle medewerking te verlenen bij en alle redelijke maatregelen te nemen tot het verkrijgen van de schadevergoeding onder de polis van afladers en/ of verkopers. Verzekerde staat verzekeraars, indien zij zulks wensen, toe op naam van verzekerde op te treden, zowel in als buiten rechte en neemt in dat geval genoegen met een renteloos voorschot ter grootte van wat hem krachtens het bepaalde in lid 28.3.2 toekomt, welk voorschot wordt verrekend met de definitieve uitkering. Alle kosten van verhaal komen voor rekening van verzekeraars.

 • 28.3.4  Indien de waarde van de zending berekend volgens de in de polis genoemde verzekerde bedragen hoger is dan de krachtens de polis van afladers en/of verkopers verzekerde waarde, zal het meerdere geacht worden onder deze polis verzekerd te zijn op de condities als verder in deze verzekering vermeld.

28.4  Zaken welke door verzekerde zijn verkocht onder een FOB, CFR, FAS, FCA, DAF, Ex Works of een dergelijk contract zijn automatisch onder de verzekering mede verzekerd op basis van “Sellers’ interest only”.

 • 28.4.1  In dergelijke gevallen, zijn de interesten gedekt, zolang de daarvoor overeengekomen koopprijs niet door de verzekeringnemer is ontvangen, op de voorwaarden van deze verzekering tot 60 dagen na het voltooien van de lossing van de interesten uit het laatst vervoerende zeeschip of - indien geen zeevervoer plaats heeft - het laatste vervoermiddel.
   
 • 28.4.2  Indien bij afloop van genoemde periode de koop- prijs nog niet is ontvangen, blijven de interesten gedekt, doch in dat geval is vanaf dat moment een met verzekeraars overeen te komen premie verschuldigd.
   
 • 28.4.3  Verzekeraars vergoeden de op grond van genoemde voorwaarden gedekte schade, indien of voorzover de hiervoor omschreven koopprijs niet is ontvangen.
   
 • 28.4.4  Verzekeraars worden gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde jegens koper of derden; desgewenst zal de verzekerde voor het door hem van verzekeraars terzake ontvangen bedragen zijn desbetreffende vordering(en) aan hen cederen.
   
 • 28.4.5  De rechten van de verzekerde uit deze “Sellers’ interest only”-dekking kunnen niet worden overgedragen; een dergelijke overdracht doet de dekking tenietgaan.
   
 • 28.4.6 De verzekeringnemer verplicht zich verder nimmer mededeling te doen van het bestaan van deze verzekering aan kopers of andere belanghebbenden.

28.5  Ten aanzien van zendingen waarvan het vervoer uitsluitend op het continent van Europa plaatsvindt, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië, alsmede het ferryvervoer van/naar deze landen is het volgende van toepassing. Alle schaden niet uitgesloten onder deze verzekering kunnen, ongeacht de verkoop- en/of leveringscondities, door verzekerde gereclameerd worden terwijl door verzekeraars geen verhaal zal worden uitgevoerd in die gevallen waarin door verzekeringnemer bezwaar wordt gemaakt. Voor zover volgens het vorenstaande geen recht van verhaal wordt uitgeoefend, verbinden verzekerden zich echter om aan verzekeraars uit te betalen hetgeen kopers en verkopers hen op de zaken langs minnelijke weg betalen.

29. Niet inontvangstneming

Verzekerde zaken die door afnemers/ ontvangers niet in ontvangst worden genomen of worden teruggezonden of indien documenten van een onder deze verzekering gedekte zending niet worden opgenomen, blijven onverminderd onder de condities van deze verzekering gedekt. Dit echter uitsluitend ten behoeve van de verzekeringnemer en de met name genoemde verzekerden. In voorkomende gevallen houden verzekeraars het eventuele opslagrisico en/of vervoer naar andere kopers onverminderd gedekt op dezelfde condities van deze verzekering. Een en ander zonder onderbreking van het risico. In deze verzekering zijn niet begrepen de kosten van opslag of van vracht, voor door- en/of terugvervoer, echter onverminderd het gestelde in de hierna opgenomen taxatieregeling. Tevens blijft het risico van verzekeringnemer en de met name genoemde verzekerden gedekt, zolang deze geen of geen volledige betaling van de koopprijs verkregen hebben. Deze regelingen mogen nimmer in een verzekeringsdocument, dat in handen van ontvanger(s) kan komen, worden opgenomen.

30. Eigen Risico

Een in de polis genoemd eigen risico of franchise zal niet worden toegepast:
30.1 In geval van totaal verlies of indien de schade wordt afgewikkeld op basis van totaal verlies in geval van afkeuring.

30.2 Op bijdragen in avarij-grosse en/of daarmee gelijk te stellen kosten.

30.3 Op vorderingen die op grond van de “Both to Blame” aanvaringsclausule tegen verzekerde mochten worden ingesteld.

30.4 Indien oorlogs- en/of stakersrisico’s zijn meeverzekerd in geval van verliezen en/of schaden veroorzaakt door een op de verzekering van toepassing verklaarde oorlogs- en/ of stakersrisico clausule(s) gedekte gebeurtenis.

31. Atoomkernreacties, (Bio) chemische wapens

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

31.1 Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

31.2 Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektro-magnetisch wapen.

32. Afmakingscourtage

Boven het – tot de verzekerde som – ten laste van de verzekering komende schadebedrag vergoedt deze verzekering eveneens de op 1% van het schadebedrag gestelde afmakingscourtage, waarvoor de makelaar anders degene belasten met wie de schade wordt afgerekend. Deze regeling geldt naast de regeling van vergoeding ad 101% van het tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in avarij-grosse gestorte bedrag respectievelijk 101% van de bijdrage in avarij-grosse zelf zoals elders in de verzekering.

33. Periode, opzegging en premie herziening

Indien in deze polis bij de contractstermijn het woord “doorlopend” staat vermeld, geldt het volgende: deze verzekering wordt geacht onmiddellijk na de in deze polis genoemde contractsvervaldatum voor de bij de contractstermijn genoemde termijn te zijn verlengd, tenzij de polis minstens 2 maanden vóór die datum door één der partijen schriftelijk is opgezegd. Voor zover de verzekering dekking geeft tegen oorlogs-, hebben zowel verzekeraars als verzekerde het recht laatst genoemde dekking te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van 7 dagen, te rekenen van middernacht van de dag waarop de opzegging is geschied. Na opzegging van de dekking tegen oorlogs- en/of stakersrisico’s door verzekeraars heeft verzekerde het recht de verzekering tegen de overige gedekte risico’s zonder inachtneming van een opzeggingstermijn te beëindigen. Genoemde opzeggingen zullen uitsluitend via Meijers kunnen geschieden. Verzekeraars hebben het recht jaarlijkse per de in de polis vermelde contractsvervaldatum de premie en voorwaarden te herzien. Wanneer verzekeraars van dit recht gebruik maken, delen zij dit schriftelijk aan Meijers Assurantiën bv uiterlijk twee maanden voor de contractsvervaldatum mee. Indien op de premievervaldatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premies, geldt de verzekering op die datum als opgezegd, zodat – behoudens nadere regeling – de verzekering eindigt 30 dagen na de premievervaldatum te 24.00 uur.

34. Volgplicht

Indien meer dan twee verzekeraars op de verzekering zijn betrokken, zullen andere voorwaarden en premies dan die in deze polis vermeld slechts met de twee bovenstaande verzekeraars behoeven te worden overeengekomen en alle schaden zullen eveneens slechts met hen behoeven te worden behandeld en afgewikkeld. De overige verzekeraars zullen die twee verzekeraars daarbij in alle opzichten volgen, ook wanneer laatstgenoemden erin toestemmen dat een schade coulancehalve vergoed wordt. Een verhoging van de verzekerde som zal echter de goedkeuring van alle verzekeraars behoeven.

35. Prioriteit tussen de verschillende bepalingen.

Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling: Teksten op het polisblad prevaleren boven Clausules en Algemene Voorwaarden. Clausules prevaleren boven Algemene Voorwaarden. Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.

36. Toepasselijk Recht en Geschillen

36.1 Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht.

36.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst zijn in eerste aanleg onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of Rotterdam.

 

Voor de aanvullende condities omtrent de verzekering klik je hier 

Scanmovers local nl en de fr da