Aanvullende Condities Verzekering

page2image709174432

Meijers All Risks clausule
De verzekeraars vergoeden:

A. alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de onkosten bedoeld in artikel 3 van de Meijers Transport Verzekeringsvoorwaarden 2006 - onverschillig door welke oorzaak ontstaan, echter onverminderd de bepalingen in de artikelen 16, 17 en 24 "Aard en gebrek", "Schuld van een verzekerde" en "Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico" van de Meijers Transport Verzekeringsvoorwaarden 2006.

B. alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de artikelen 9 en 10 van de Meijers Transport Verzekeringsvoorwaarden 2006.

De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in averij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens deze clausule aansprakelijk zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mogen zijn, dus zonder franchise.

M3 Oorlogs- en stakersrisico
I.
In deze clausule wordt verstaan:
onder oorlogsrisico:
- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand,
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is ontstaan,
- neming en aanhouding op last van hoger hand;
onder stakersrisico:
- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten,
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,
- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico.

II.
A. Ten laste van de verzekeraars komen:
1. alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken, alsmede bijdragen in averij-grosse waarmede de zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of de bepalingen van het vervoerscontract mochten worden belast, en de onkosten bedoeld in het artikel 3 van de Voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006", een en ander indien veroorzaakt door oorlogsrisico en/of stakersrisico voorzover deze risico' zijn gedekt. Verliezen, materiële schaden en onkosten door vertraging, veroorzaakt door een bij deze clausule gedekt gevaar, worden evenwel niet vergoed.

2. De verliezen, schaden, avarij-grosse-bijdragen en onkosten, voor zover gedekt, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.

3. In afwijking van artikel 3 van de Voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006" vergoeden de verzekeraars bijdragen in avarij-grosse en/of onkosten tot geen hoger gezamenlijk bedrag dan de verzekerde som, met uitzondering van de kosten, van een behandeling bij het prijsgerecht en andere kosten, uitsluitend gemaakt om de vrijlating van de zaken te verkrijgen, welke kosten - mits onder goedkeuring van de verzekeraars gemaakt - ten volle zullen worden vergoed, ook al mocht daardoor het bedrag van de verzekerde som worden overschreden.

B. Ten aanzien van oorlogsrisico geldt met betrekking tot ieder gedeelte van de verzekerde zaken: 1. a. het risico vangt aan zodra de zaak zich bevindt aan boord van enig zeeschip of luchtvaartuig;

b. het risico eindigt zodra de zaak in de uiteindelijke loshaven of – plaats is gelost uit enig zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico in elk geval eindigt na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de uiteindelijke loshaven of -plaats;

c. het risico eindigt voorts na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in een haven of plaats waar de zaak wordt gelost in verband met verder vervoer door hetzelfde of een ander zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak wordt geladen aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig; gedurende genoemd tijdvak van 15 dagen blijft de verzekering na lossing slechts van kracht gedurende de tijd dat de zaak zich in voornoemde haven of plaats bevindt;

d. het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s is bovendien gedekt zolang de zaak zich bevindt aan boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde zeeschip of luchtvaartuig;

2. indien het vervoercontract wordt beëindigd in een andere haven of plaats dan de daarin genoemde plaats van bestemming zal die andere haven of plaats voor de toepassing van het bepaalde onder B gelden als de uiteindelijke loshaven of plaats en het risico zal voor de verzekeraars eindigen overeenkomstig het bepaalde onder 1 b., met dien verstande dat indien de zaak vervolgens alsnog wordt verzonden naar de oorspronkelijke of enige andere bestemming, het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak voor die reis aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig wordt geladen en dat ten aanzien van het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s het bepaalde onder 1 d. wederom van toepassing is, een en ander mits daarvan aan de verzekeraars kennis wordt gegeven vóór het begin van dat verdere vervoer en een aanvullende premie wordt betaald;

3. in het onder B. bepaalde wordt in afwijking van art. 8:2 BW onder zeeschip verstaan een schip dat bestemd is voor het vervoer van de verzekerde zaak geheel of gedeeltelijk over zee van enige haven of plaats naar een andere haven
of plaats; waar in deze clausule het begrip "aankomst" van het zeeschip is vermeld, dient daaronder te worden verstaan het moment waarop het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats en/of plaats, binnen het gebied dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteit; in het geval dat zulk een ligplaats en/of andere plaats niet beschikbaar is, dient onder "aankomst" te worden verstaan het moment
waarop het zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of plaats waar de zaken gelost moeten worden;
4. bepalingen in de polis welke strijdig zijn met het bepaalde onder B. worden in zoverre voor niet geschreven gehouden.

C. Ten aanzien van het stakersrisico is het bepaalde in artikel 4 van de Voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006" van toepassing, behoudens dat in geval van onderbreking van het vervoer, verandering van koers, reis of vervoermiddel of verlenging van de reis steeds een passende premieverbetering verschuldigd is indien de verzekeraars deze verlangen.

III.
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
a. het gebruik van enig oorlogstuig waarbij atoom- of kernsplitsing en/of –fusie of een andere soortgelijke reactie of radioactieve kracht of stof wordt aangewend.

b. het gebruik van een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

IV.
In geval van deviatie, verandering van de reis - al dan niet wegens de uitoefening van een krachtens het vervoercontract aan de eigenaar en/of rompbevrachter en/of vervoerder toekomend recht - of in geval van enig verzuim of enige vergissing ten aanzien van de beschrijving van het schip of de reis zullen de verzekeraars het risico met inachtneming van de bestaande voorwaarden gedekt houden tegen een nader overeen te komen premie.

V.
In afwijking van het eventueel elders in de polis ten aanzien van de opzegging bepaalde hebben de verzekeraars zowel als de verzekerde het recht de dekking tegen oorlogsrisico te allen tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en met inachtneming van een termijn eindigende na afloop van zeven etmalen, te rekenen van 24.00 uur van de dag waarop de opzegging is geschied. Betreft het de dekking tegen oorlogsrisico, dan heeft de opzegging geen gevolg ten aanzien van de zaak die op het tijdstip waarop de in de voorgaande zin bedoelde termijn van opzegging eindigt is geladen in het eerste zeeschip of luchtvaartuig.

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico die op 7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.

B. Ten aanzien van oorlogsrisico geldt met betrekking tot ieder gedeelte van de verzekerde zaken:
1. a. het risico vangt aan zodra de zaak zich bevindt aan boord van enig zeeschip of luchtvaartuig;
b. het risico eindigt zodra de zaak in de uiteindelijke loshaven of - plaats is gelost uit enig zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico in elk geval eindigt na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de uiteindelijke loshaven of -plaats;
c. het risico eindigt voorts na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in een haven of plaats waar de zaak wordt gelost in verband met verder vervoer door hetzelfde of een ander zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak wordt geladen aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig; gedurende genoemd tijdvak van 15 dagen blijft de verzekering na lossing slechts van kracht gedurende de tijd dat de zaak zich in voornoemde haven of plaats bevindt;
d. het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s is bovendien gedekt zolang de zaak zich bevindt aan boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde zeeschip of luchtvaartuig;

2. indien het vervoercontract wordt beëindigd in een andere haven of plaats dan de daarin genoemde plaats van bestemming zal die andere haven of plaats voor de toepassing van het bepaalde onder B gelden als de uiteindelijke loshaven of - plaats en het risico zal voor de verzekeraars eindigen overeenkomstig het bepaalde onder 1 b., met dien verstande dat indien de zaak vervolgens alsnog wordt verzonden naar de oorspronkelijke of enige andere bestemming, het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak voor die reis aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig wordt geladen en dat ten aanzien van het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s het bepaalde onder 1 d. wederom van toepassing is, een en ander mits daarvan aan de verzekeraars kennis wordt gegeven vóór het begin van dat verdere vervoer en een aanvullende premie wordt betaald;

3. in het onder B. bepaalde wordt in afwijking van art. 8:2 BW onder zeeschip verstaan een schip dat bestemd is voor het vervoer van de verzekerde zaak geheel of gedeeltelijk over zee van enige haven of plaats naar een andere haven of plaats; waar in deze clausule het begrip “aankomst” van het zeeschip is vermeld, dient daaronder te worden verstaan het moment waarop het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats en/of plaats, binnen het gebied dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteit; in het geval dat zulk een ligplaats en/of andere plaats niet beschikbaar is, dient onder “aankomst” te worden verstaan het moment waarop het zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of plaats waar de zaken gelost moeten worden;

4. bepalingen in de polis welke strijdig zijn met het bepaalde onder B. worden in zoverre voor niet geschreven gehouden.
C. Ten aanzien van het stakersrisico is het bepaalde in artikel 4 van de Voorwaarden “Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006” van toepassing, behoudens dat in geval van onderbreking van het vervoer, verandering van koers, reis of vervoermiddel of verlenging van de reis steeds een passende premie-verbetering verschuldigd is indien de verzekeraars deze verlangen.

III.
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
a. het gebruik van enig oorlogstuig waarbij atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of een andere soortgelijke reactie of radioactieve kracht of stof wordt aangewend.
b. het gebruik van een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

IV.
In geval van deviatie, verandering van de reis - al dan niet wegens de uitoefening van een krachtens het vervoercontract aan de eigenaar en/of rompbevrachter en/of vervoerder toekomend recht - of in geval van enig verzuim of enige vergissing ten aanzien van de beschrijving van het schip of de reis zullen de verzekeraars het risico met inachtneming van de bestaande voorwaarden gedekt houden tegen een nader overeen te komen premie.

V.
In afwijking van het eventueel elders in de polis ten aanzien van de opzegging bepaalde hebben de verzekeraars zowel als de verzekerde het recht de dekking tegen oorlogsrisico te allen tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en met inachtneming van een termijn eindigende na afloop van zeven etmalen, te rekenen van 24.00 uur van de dag waarop de opzegging is geschied. Betreft het de dekking tegen oorlogsrisico, dan heeft de opzegging geen gevolg ten aanzien van de zaak die op het tijdstip waarop de in de voorgaande zin bedoelde termijn van opzegging eindigt is geladen in het eerste zeeschip of luchtvaartuig.
Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico die op 7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.

Meijers Oorlogs- en/of Stakersrisico clausule
In afwijking van artikel 24 van de algemene voorwaarden is meeverzekerd onder deze verzekering het oorlogs- en/of stakingsrisico, al naar gelang de wijze van vervoer als volgt:
- zending over zee en door de lucht
Conform clausule M3 (Oorlogs- en stakersrisico).

- zending over land/opslag
Vrij van oorlogs-, doch inclusief stakersrisico volgens clausule M3 (Oorlogs- en stakersrisico).
- zending over binnenwateren
Vrij van oorlogs-, doch inclusief stakersrisico en inclusief de risico's van mijnen, torpedo's volgens clausule M3 (Oorlogs- en stakersrisico).
- zending per post
Ten aanzien van zendingen per post is II.B van de M3 (Oorlogs- en stakersrisico) clausule doorgehaald en worden de woorden "is geladen in het eerste zeeschip of luchtvaartuig" in V vervangen door de woorden "is afgezonden".

De algemene voorwaarden zijn van kracht voor het oorlogs- en stakersrisico voor zover zij niet door II.B van de M3 (Oorlogs- en stakersrisico) clausule worden tegengesproken.

Waar in de M3 (Oorlogs- en stakersrisico) clausule wordt gesproken over de voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006" dient gelezen te worden "Meijers Transport Verzekeringsvoorwaarden 2006".

Extra kosten
In geval van frustratie, onderbreking en/of beëindiging van de verzekerde reis door oorzaken buiten de macht en de wil van verzekeringnemer/verzekerde, waaronder als oorzaak mede begrepen insolvabiliteit of wanbetaling van de bij het vervoer betrokken partijen, vergoeden verzekeraars alle redelijke kosten die verzekeringnemer/verzekerde moet maken voor doorzending van de verzekerde zaken naar hun einddestinatie dan wel vervangende einddestinatie, ongeacht of er al dan niet sprake is van verlies van en/of materiële schade aan de verzekerde zaken, of de dreiging daarvan. Verzekeraars vergoeden echter nimmer meer dan EUR 25.000,00 als premier risque per gebeurtenis en als maximum per verzekeringsjaar, bij een eigen risico van EUR 250,00.

Begrenzing van de transport clausule (terrorisme)
Deze clausule heeft voorrang op enige andere bepaling of clausule in deze polis. Indien andere bepalingen of clausules in deze polis hiermee niet overeenkomen of strijdig zijn, zullen die andere bepalingen of clausules geen uitwerking hebben en als niet bestaand worden beschouwd.

1. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze polis of de daarin vermelde clausules wordt overeengekomen dat voor zover deze polis verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt die wordt veroorzaakt door terrorisme en gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, deze dekking slechts geldt voor verzekerde zaken tijdens het normale verloop van de reis, en in ieder geval zal eindigen:
Of:
1.1 overeenkomstig het in de polis bepaalde met betrekking tot de verzekerde reis,
Of:
1.2 bij aflevering aan de ontvanger, in het pakhuis op eindbestemming of opslagplaats op de in de polis bepaalde bestemming.
1.3 bij aankomst in ieder ander pakhuis of opslagplaats, voorafgaand aan of op de in de polis genoemde bestemming, die de verzekerde kiest om te gebruiken voor andere opslag dan die in het normale verloop van de reis,
Of:
1.4 met betrekking tot zeevervoer, na afloop van 60 dagen na lossing uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing,
1.5 met betrekking tot luchtvervoer, na afloop van 30 dagen na lossing uit het vliegtuig op de luchthaven van bestemming.

Welke van bovengenoemde situaties zich het eerst voordoet.

2. Indien deze polis na beëindiging van de dekking volgens lid 1 verlies of schade dekt bij binnenlandse of andere reizen, dan vangt de dekking opnieuw aan voor het normale verloop van de reis en eindigt opnieuw volgens lid 1.

3. Het risico van terrorisme als genoemd in lid 1 wordt hiermee geacht in M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico toegevoegd te zijn aan het vermelde onder stakersrisico.

Voor het overige gelden de bepalingen van M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico dienovereenkomstig.

Clausuleblad terrorismedekking (NHT) - gedeponeerd
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT), zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Handels- en Economische sancties
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Terrorisme dekking
De clausule Begrenzing van de Transport clausule (terrorisme) is van toepassing op het transportrisico van de goederen zoals in de "Begrenzing van de transport clausule (terrorisme)" gedefinieerd.
Het Clausuleblad Terrorismedekking (NHT) is alleen van toepassing op het verblijfsrisico in Nederland voor zover niet gedekt onder de "Begrenzing van de transport clausule (terrorisme)".

Meijers opruimings- en/of vernietigingskosten clausule
In afwijking van artikel 26 van de algemene voorwaarden worden opruimings- en/of vernietigingskosten vergoed tot een maximum van EUR 25.000,00 premier risque per gebeurtenis.

Stellenclausule
In geval van schade van bij elkaar behorende stukken zal niet alleen het beschadigde of verloren geraakte stuk worden vergoed, maar ook de waardevermindering door schending van het stel.

Verblijf
De dekking voor verblijf is beperkt tot een periode van maximaal 2 weken en is alleen van toepassing op locaties binnen Nederland in daarvoor specifiek geschikte locaties in eigendom en/of vast gebruik bij de verhuizer. De dekking voor verblijf is op basis van NBUG2006 voorwaarden. Tevens wordt hierbij bepaald dat schade ten gevolge van diefstal slechts vergoed wordt voor zover diefstal heeft plaatsgevonden na braak (d.w.z. dat uiterlijke sporen van braak moeten zijn te constateren) aan het gebouw respectievelijk de door verzekerde in gebruik zijnde opslaglocatie waarin de verzekerde zaken zich bevinden.

Vergoeding in geval van schade
Zolang het product een dagwaarde heeft van minimaal 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde wordt de volledige nieuwwaarde uitgekeerd. Is het product minder waard dan die 40%, dan wordt alleen de dagwaarde uitgekeerd.

Demontage, montage, in- en uitpakken, overpakken
Mede is gedekt eventuele schade door demontage, montage, in- en uitpakken, overpakken, één en ander mits onmiddellijk voorafgaande aan of in onmiddellijke aansluiting op het transport, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Zaken verpakt door de verhuizer:
Voor zaken welke door de verhuizer zijn ingepakt geldt dat verzekeraars nimmer ingeval van schade een beroep zullen doen op onvoldoende of slechte verpakking.

Verzekerde zaken verpakt door derden:
Verzekerde zaken, welke verpakt dienen te zijn (conform beoordeling verhuizer/expert) en niet door de verhuizer worden verpakt, zijn mede onder deze verzekering begrepen, echter exclusief breukschade.

Software, dataverlies en reconstructiekosten
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan software zonder dat er zichtbare/aanwijsbare schade is aan het object waarin of waarop software zich bevind. De software wordt alleen vergoed als standaard pakket dat zonder aanpassingen verkrijgbaar is.

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade door dataverlies.

Deze verzekering biedt wel dekking voor reconstructiekosten, indien er zichtbare schade is aan het object waarbinnen de gegevens zich bevinden. Met reconstructiekosten wordt bedoeld kosten die in alle redelijkheid
moeten worden gemaakt:
- om administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen;

- om opgeslagen gegevens in computers of andere elektronische informatiedragers terug te halen. Reconstructiekosten worden vergoed tot maximaal EUR 1.000,00 per gebeurtenis.

Uitsluitingen en beperkingen

Van deze verzekering zijn uitgesloten schade aan: - motorrijtuigen;
- caravans en aanhangwagens;
- luchtvaartuigen;

- wapens en munitie;
- computerbestanden en niet originele software voor computers;

- geld- en geldwaardige papieren.

 

 

 

Voor de algemene voorwaarden omtrent de verzekering klik je hier

Scanmovers local nl en de fr da