Algemene Voorwaarden

Definities

Verhuizing Het transporteren/verhuizen van (een deel) van de inboedel van een persoon of bedrijf.

Opdrachtgever Persoon of bedrijf dat een aanvraag voor verhuis/transportdiensten plaatst op de website van ScanMovers.

Opdrachtnemer Bedrijf of persoon dat verhuis/transportdiensten aanbiedt.

Verhuisovereenkomst Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het uitvoeren van een verhuizing.

ScanMovers www.scanmovers.nl is een site van de besloten vennootschap ScanMovers BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65878892, gevestigd op de Herengracht 221-2 1016BG te Amsterdam. De diensten die onder de naam ScanMovers worden aangeboden en verleend betreffen alleen ScanMovers BV met uitsluiting van haar bestuurders, werknemers, en derden die betrokken zijn.

ScanMovers biedt een online platform waarbij personen en bedrijven een verhuizing of een verhuisklus (hierna “verhuizing”) kunnen plaatsen en boeken. ScanMovers is bemiddelaar met het oog op het tot stand brengen van een verhuisovereenkomst tussen klant (hierna “opdrachtgever”) en het verhuisbedrijf/de verhuizer (hierna “opdrachtnemer”). Als u een verhuizing boekt via ScanMovers, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de door u geselecteerde opdrachtnemer. ScanMovers zal vanaf dat moment uitsluitend als tussenpersoon fungeren en is geen partij bij de verhuisovereenkomst tussen klant en opdrachtnemer.

Op de dienstverlening door ScanMovers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door naar deze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken erkent u en stemt u er mee in dat u de onderhavige algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Specificatie

Het is van groot belang dat u als klant en opdrachtgever zorgvuldig aangeeft welke spullen, de hoeveelheid en eventuele bijzonderheden verhuisd moeten worden. Foutieve, onvolledige en misleidende omschrijving kan tot problemen leiden bij de uitvoering van de verhuizing. Dan blijkt de verhuiswagen niet groot genoeg of blijken speciale verhuismiddelen zoals takels, liften en dergelijke nodig. Dat kan tot extra kosten leiden of zelfs tot de onmogelijkheid de verhuizing op de overeengekomen condities uit te voeren.

Algemeen

 1. De gebruiker/klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn;
 2. De gebruiker/klant dient altijd geldige en volledige contactgegevens te verstrekken en moet altijd over een goed werkend emailadres en mobiel telefoonnummer beschikken;
 3. ScanMovers behoudt zich het recht voor gebruikers/klanten te weigeren, zonder opgave van redenen;
 4. Indien de klant/gebruiker een rechtspersoon of bedrijf is dan garandeert de persoon die de aanvraag indient, dat hij/zij bevoegd is namens de rechtspersoon of dat bedrijf te handelen.

De ScanMovers site werkt heel eenvoudig, als volgt:

 1. De gebruiker/klant meldt op de site de concrete vraag naar verhuisdiensten: de omvang, de datum, vertrek en aankomstplaats, bijzonderheden.
 2. Opdrachtnemers die zijn geregistreerd bij ScanMovers kunnen offreren op de gevraagde verhuisdienst, op basis van hun eigen verhuisvoorwaarden;
 3. Door de acceptatie van de offerte van de opdrachtnemer door de gebruiker/klant komt een bindende overeenkomst tot stand tussen gebruiker/klant en opdrachtnemer;

Gereguleerde stoffen en goederen.

 1. Aanvragen en offertes mogen niet betrekking hebben op goederen waarvoor een transportverbod geldt;
 2. Aanvragen die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen, of andere goederen waaronder dieren, waarvan het transport is gereguleerd bij wet, kunnen slechts ingediend worden indien die goederen correct verpakt zullen zijn en de aanvraag duidelijk aangeeft wat de aard en samenstelling van die gevaarlijke goederen is. Ook zullen in een dergelijk geval de details van de transportvereisten om aan wetten en regels te voldoen, duidelijk worden gecommuniceerd met de opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid om aan wet- en regelgeving ten aanzien van vervoer van gevaarlijke of gereguleerde stoffen/goederen te voldoen ligt bij gebruiker/klant en de opdrachtnemer.

Annulering

Annuleringsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van het uitvoerende verhuisbedrijf. Dit is onderdeel van de verhuisoverkomst dat tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Reviews

Opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen ieder hun eigen beoordeling van de uitgevoerde verhuizing op de ScanMovers site plaatsen. Deze beoordeling kan positief, neutraal of negatief zijn en kan een toelichting bevatten. Het taalgebruik dient altijd beschaafd te zijn en ScanMovers behoudt zich het recht voor reviews te weigeren of aan te passen indien de review onbetamelijk zou zijn.

Toepasselijk recht, geschillen

De relatie tussen ScanMovers en de opdrachtgever en tussen ScanMovers en de opdrachtnemer wordt beheert door Nederlands recht en eventuele geschillen die niet minnelijk kunnen worden opgelost, zullen ter beslechting exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

ScanMovers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst tussen de klant en de opdrachtnemer. ScanMovers spant zich in vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar de correcte uitvoering van de verhuizing is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Op de verhuizing zullen de dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verhuizingen (BW 8, Afdeling 4) van toepassing zijn.

Burgerlijk Wetboek

Afdeling 4. Verhuisovereenkomst

 

Artikel 1170 Omschrijving verhuisovereenkomst

 1. De verhuisovereenkomst in de zin van deze titel is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (de verhuizer) zich tegenover de afzender (de opdrachtgever) verbindt verhuisgoederen te vervoeren, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. Vervoer over spoorwegen wordt niet als vervoer over de weg beschouwd.
 2. Verhuisgoederen in de zin van deze titel zijn zaken die zich in een overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die volgens verkeersopvatting niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren.
 3. Indien partijen overeenkomen, dat het geheel van het vervoer over de weg zal worden beheerst door het geheel van de rechtsregelen, die het zouden beheersen, wanneer het andere zaken dan verhuisgoederen zou betreffen, wordt deze overeenkomst niet als verhuisovereenkomst aangemerkt.

Artikel 1171 Vervoer over de weg van verhuisgoederen

Vervoer over de weg van verhuisgoederen omvat voor de toepassing van artikel 1175 tweede lid, in afwijking van het elders bepaalde, het tijdvak dat het voertuig aan boord waarvan de verhuisgoederen zich bevinden, zich aan boord van een ander vervoermiddel en niet op de weg bevindt, doch dit slechts ten aanzien van verhuisgoederen, die daarbij niet uit dat voertuig werden uitgeladen.

Artikel 1172 Verplichtingen verhuizer

De verhuizer is verplicht verhuisgoederen, die gelet op hun aard of de wijze van vervoer, ingepakt behoren te worden of uit elkaar genomen behoren te worden, in te pakken dan wel uit elkaar te nemen en ter bestemming uit te pakken, dan wel in elkaar te zetten.

Artikel 1173 Verhuisgoederen ter bestemming afleveren

 1. De verhuizer is verplicht de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren en wel in de staat, waarin zij hem uit hoofde van artikel 1172 ter verpakking of demontage, dan wel in de staat, waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld.
 2. Onder afleveren wordt in deze afdeling verstaan het plaatsen van de verhuisgoederen ter bestemming op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek en zulks, bij toepassing van artikel 1172, na hen te hebben uitgepakt of in elkaar gezet.

Artikel 1174 Verhuizing zonder vertraging voltooien

Onverminderd artikel 1173 is de verhuizer verplicht een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.

Artikel 1175 Verhuizer niet aansprakelijk

 1. Bij niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen is de verhuizer desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
 2. De verhuizer kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de artikelen 1173 of 1174 te ontheffen beroep doen op:
  • de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebezigd;
  • de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de opdrachtgever te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorvoertuig, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
  • de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;
  • enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de opdrachtgever komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
 3. Het eerste lid van dit artikel is eveneens van toepassing ten aanzien van aansprakelijkheid van de verhuizer uit anderen hoofde dan van de artikelen 1173 of 1174.

Artikel 1176 Beperking aansprakelijkheid verhuizer

Onverminderd de artikelen 1177 en 1178 is de verhuizer, die de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

 1. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de opdrachtgever of met behulp van enige persoon of enig middel door de opdrachtgever daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;
 2. de keuze door de opdrachtgever - hoewel de verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
 3. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de verhuizer, indien hij op de hoogte was geweest van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
 4. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging.

Artikel 1177 Vermoeden van niet nakomen

Wanneer de verhuizer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der in artikel 1176 genoemde bijzondere risico's, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit.

Artikel 1178 Verhuizer kwam verplichtingen niet na

 1. Wanneer de verhuizer de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen niet nakwam, wordt ten aanzien van:
  • levende dieren;
  • geld, geldswaardige papieren, juwelen, uit edelmetaal vervaardigde of andere kostbare kleinodiën vermoed dat de verhuizer noch de omstandigheid, die het niet nakomen veroorzaakte, heeft kunnen vermijden, noch de gevolgen daarvan heeft kunnen verhinderen en dat het niet nakomen niet is ontstaan door een of meer der in het tweede lid van artikel 1175 voor rekening van de verhuizer gebrachte omstandigheden.
 2. De verhuizer kan geen beroep doen op het eerste lid onder b, indien de opdrachtgever hem de daar genoemde zaken afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde vóór het begin der verhuizing overhandigde.

Artikel 1179 Nietigheid beding

 1. Nietig is ieder beding, waarbij de ingevolge artikel 1173 op de verhuizer drukkende aansprakelijkheid of bewijslast op andere wijze wordt verminderd dan in deze afdeling is voorzien.
 2. Wanneer het verhuisgoederen betreft, die door hun karakter of gesteldheid een bijzondere overeenkomst rechtvaardigen, staat het partijen in afwijking van het eerste lid vrij de op de verhuizer drukkende aansprakelijkheid of bewijslast te verminderen, doch slechts wanneer dit beding uitdrukkelijk en anders dan door een verwijzing naar in een ander geschrift voorkomende bedingen is aangegaan bij een in het bijzonder ten aanzien van de voorgenomen verhuizing aangegane en in een afzonderlijk geschrift neergelegde overeenkomst.

Artikel 1180 Betaling van een redelijk bedrag

Voor zover de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen heeft de opdrachtgever geen ander recht dan te zijner keuze te vorderen betaling van een redelijk bedrag voor herstel van beschadigd verhuisgoed, dan wel betaling van een bedrag, dat wordt berekend met inachtneming van de waarde welke verhuisgoederen als die, waarop de verhuisovereenkomst betrekking heeft, zouden hebben gehad, zoals, ten tijde waarop en ter plaatse waar, zij zijn afgeleverd of zij hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 1181 Waardevermindering van verhuisgoed

Indien met betrekking tot een verhuisgoed een schadevergoeding uit hoofde van artikel 1195 is verschuldigd, wordt deze aangemerkt als een waardevermindering van dat verhuisgoed.

Artikel 1182 Beperking aansprakelijkheid verhuizer

Voor zover de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikelen 1173 en 1174 rustende verplichtingen, is hij niet aansprakelijk boven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedragen. Bij of krachtens deze maatregel kan worden vastgesteld welk bedrag van de geleden schade voor risico van de opdrachtgever blijft.

Artikel 1183 Waarde van de verhuisgoederen aangeven

 1. De opdrachtgever kan, mits de verhuizer hierin toestemt en tegen betaling van een overeen te komen bedrag, schriftelijk een waarde van de verhuisgoederen aangeven, die het maximum, vermeld in de in artikel 1182 genoemde algemene maatregel van bestuur, overschrijdt. In dat geval treedt het aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum.
 2. Nietig is ieder beding waarbij het aldus aangegeven bedrag hoger wordt gesteld dan het hoogste der in artikel 1180 genoemde bedragen.

Artikel 1184 Bedrag van een bijzonder belang

 1. De opdrachtgever kan, mits de verhuizer hierin toestemt en tegen betaling van een overeen te komen bedrag, schriftelijk het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering voor het geval van verlies of beschadiging van vervoerd verhuisgoed en voor dat van overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde der verhuizing vaststellen.
 2. Indien een bijzonder belang bij de aflevering is aangegeven, kan, indien de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 1173 rustende verplichting dan wel op grond van overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde der verhuizing, onafhankelijk van de schadevergoedingen genoemd in de artikelen 1180 tot en met 1183 en tot ten hoogste eenmaal het bedrag van het aangegeven belang, een schadevergoeding worden gevorderd gelijk aan de bewezen bijkomende schade.

Artikel 1185 Geen beroep op beperking aansprakelijkheid verhuizer

 1. De verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.

Artikel 1186 Opzeggen overeenkomst door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst op te zeggen, wanneer hem door de verhuizer is medegedeeld, dat hij niet op de overeengekomen plaats en tijd met de verhuizing een aanvang kan of zal kunnen maken.
 2. Hij kan deze bevoegdheid slechts uitoefenen terstond na ontvangst van deze mededeling.
 3. Indien bij gebreke van de ontvangst van een mededeling, als bedoeld in het eerste lid, het de opdrachtgever uit anderen hoofde bekend is, dat de verhuizer niet op de overeengekomen plaats of tijd met de verhuizing een aanvang maakt of kan maken, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, bevoegd de overeenkomst op te zeggen, doch slechts binnen een redelijke termijn, nadat hem dit bekend is geworden; gelijke bevoegdheid komt hem toe, indien hem na ontvangst van een mededeling, als bedoeld in het eerste lid, uit anderen hoofde bekend wordt, dat de verhuizer op grond van andere omstandigheden dan welke hem tot zijn mededeling brachten niet met de verhuizing op de overeengekomen plaats of tijd een aanvang maakt of kan maken.
 4. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
 5. Indien de verhuizer gehouden is de schade, die de opdrachtgever door de opzegging lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding, behoudens artikel 1184, niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

Artikel 1187 Schade vergoeden door de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht de verhuizer de schade te vergoeden, die deze lijdt doordat de overeengekomen verhuisgoederen, door welke oorzaak dan ook, niet op de overeengekomen plaats en tijd te zijner beschikking zijn

Scanmovers local nl en de fr da