Algemene voorwaarden verhuisbedrijven en Verwerkingsovereenkomst verhuisbedrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUISBEDRIJVEN versie 1.1

www.scanmovers.com (hierna: ‘de website’) is een website van Moveasy BV (handelend onder de naam “ScanMovers”), gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 65878892.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen ScanMovers en de opdrachtgever (hierna: ‘het Verhuisbedrijf’). De website biedt het Verhuisbedrijf de mogelijkheid om tegen een vergoeding offerteaanvragen te ontvangen van potentiële klanten/aanvragers.

 

Overeenkomst

Zodra de benodigde aanmeldgegevens zijn ontvangen en goedgekeurd door ScanMovers, komt een overeenkomst tussen partijen tot stand en wordt een account voor het Verhuisbedrijf geactiveerd. Aan dat account is een persoonlijke login-pagina gekoppeld om alle ontvangen offerteaanvragen in te zien.

Door het aanleveren van deze aanmeldgegevens, accepteert het Verhuisbedrijf de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst die tussen partijen tot stand komt.

Vervolgens ontvangt het Verhuisbedrijf de offerteaanvragen op het door het Verhuisbedrijf aangegeven e-mailadres.

ScanMovers levert uitsluitend offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit. ScanMovers zal een offerteaanvraag naar maximaal 6 Verhuisbedrijven versturen.

 

Professionaliteit van het Verhuisbedrijf

Elk voertuig waarmee het Verhuisbedrijf beroepsgoederenvervoer verricht moet voorzien zijn van een Eurovergunningbewijs. Het Verhuisbedrijf verplicht zich tegenover ScanMovers te beschikken over (een) geldige NIWO Eurovergunning(en). (zie:www.niwo.nl). 

Daarnaast zal het Verhuisbedrijf beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor het geval  het Verhuisbedrijf aansprakelijk is tegenover de opdrachtgever.

Overigens zal het Verhuisbedrijf beschikken over de benodigde kwalificaties, vergunningen en een KvK inschrijving onder SBI code 4942 om de betreffende opdracht correct en in overeenstemming met de regels uit te kunnen/mogen uitvoeren.
 
Het Verhuisbedrijf zal de kwaliteit leveren die tegemoet komt aan de redelijke wensen van de aanvrager en zal een goede nazorg leveren. Het Verhuisbedrijf zal de in de offerte neergelegde afspraken en tijdslimieten stipt nakomen.
 
ScanMovers behoudt zich het recht voor bovenstaande te controleren en het Verhuisbedrijf zal volledige medewerking verlenen aan eventuele controles door of namens ScanMovers.
 
Het niet nakomen van bovenstaande kan leiden tot het opschorten of beeindigen van de relatie met het Verhuisbedrijf door Scanmovers, zonder restitutie van eerder aan ScanMovers betaalde bedragen.

 

Contractsduur en beëindiging

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van reden opzeggen per e-mail. Indien de opzegging van het Verhuisbedrijf tijdens werkdagen wordt ontvangen, wordt het account binnen vijf werkdagen gedeactiveerd.

De offerteaanvragen tot de dag van opzegging van de overeenkomst worden in rekening gebracht.

 

Offerte-aanvragen ontvangen

Het Verhuisbedrijf ontvangt offerteaanvragen in het dashboard en op het ingestelde e-mailadres voor leads. HIerbij is het persoonlijke dashboard altijd leidend en draagt het Verhuisbedrijf altijd zelf de verantwoordelijkheid het dashboard te raadplegen voor mogelijk nieuw ontvangen leads. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het niet ontvangen van de leads via de mail. De offerteaanvragen worden voorzien van voor het Verhuisbedrijf relevante gegevens van potentiële klanten/aanvragers (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.d.). Het verhuisbedrijf is verantwoordelijk voor het doorgeven van het correcte e-mailadres.

 

Limiet aanvragen/tijdelijk stop zetten

Het Verhuisbedrijf heeft het recht een maximaal aantal offerteaanvragen week en/of maand in te stellen. Wensen dienaangaande dienen altijd per e-mail kenbaar gemaakt te worden, en worden binnen 5 werkdagen door ScanMovers verwerkt. 

Bovendien is het mogelijk offerteaanvragen tijdelijk, bijvoorbeeld wegens vakantie, te pauzeren. Dergelijke pauzes kan Verhuisbedrijf zelf instellen door in te loggen in haar account.

 

Offerte-aanvragen reclameren

Het Verhuisbedrijf kan over onjuiste offerte-aanvragen in de volgende gevallen reclameren:

 • Alle contactgegevens van de klant zijn incorrect (tel. nummer niet ingebruik, foutief email adres etc.);

 • De aanvraag is eerder ontvangen op ScanMovers of via een ander platform;

 • Aanvraag komt niet overeen met de leadinstellingen van het bedrijf

Goedkeuring van de reclamatie wordt uitgevoerd door ScanMovers en het Verhuisbedrijf kan ten alle tijden gevraagd worden om bewijs aan te leveren om de reclamatie te onderbouwen. Wanneer een reclamatie ten onrechte is ingediend mag ScanMovers de reclamatie weigeren en de kosten van de lead alsnog in rekening brengen.

Reclamaties over offerte aanvragen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvraag ingediend te worden via het persoonlijke dashboard.

 

Vermelding website

De naam van het Verhuisbedrijf wordt geplaatst bij het review gedeelte van de ScanMovers-website. Het Verhuisbedrijf dient de weer te geven gegevens zelf online in te vullen bij de accountgegevens. Het Verhuisbedrijf is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die het Verhuisbedrijf aan de website doorgeeft met het doel deze via de website te publiceren.

De gewenste wijzigingen van het Verhuisbedrijf dient het bedrijf zelf door te voeren via zijn account op de website.

 

Lead prijzen

De vergoeding voor een offerte aanvraag kan afwijken van de basisprijs, afhankelijk van de leadinstellingen in het account van het bedrijf. De basisprijs voor een offerteaanvraag kan door ScanMovers worden gewijzigd zonder overleg. Indien een wijziging in het tarief plaatsvindt, maakt ScanMovers dit voordien kenbaar aan het Verhuisbedrijf via de mail. 

In de volgende gevallen kunnen prijzen afwijken van de basisprijzen:

 • Het verhuisbedrijf heeft in zijn leadinstellingen specifieke filters aangezet waar een prijsverhoging op van toepassing is;

 • Er is schriftelijk een afwijkende prijs afgestemd.

Wanneer het Verhuisbedrijf filters heeft opgeslagen, waar een prijsverhoging op van toepassing is, gaat de prijsverhoging per direct in. Dit geldt voor alle leads die nog ontvangen worden vanaf het moment van opslaan. Het Verhuisbedrijf is zelf verantwoordelijk voor het uitschakelen van deze filters via de leadinstellingen in zijn account. De prijsverhoging zal gelden totdat deze filter uitgezet of verlopen is.

Specifieke prijsverhogingen per filter worden getoond bij de filter, op de leadinstellingen pagina in het account van het Verhuisbedrijf. 


 

Facturatie

ScanMovers factureert het Verhuisbedrijf maandelijks of tweewekelijks achteraf voor de door haar ontvangen offerteaanvragen in de voorafgaande maand of twee weken. De factuur bevat een gespecificeerd overzicht van de offerteaanvragen en de daarbij behorende gegevens. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen.

Vragen of reclamaties over enige factuur dienen uiterlijk 5 dagen na factuurdatum per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan ScanMovers, bij gebreke waarvan het recht van reclameren vervalt. Eventuele correcties worden verrekend.

Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, heeft ScanMovers het recht het account van het Verhuisbedrijf te blokkeren, waarmee eveneens de vermelding van het Verhuisbedrijf op de website vervalt. Daarnaast heeft Scanmovers het recht administratiekosten ter hoogte van 15 euro in rekening te brengen. Kosten in verband met een eventuele incasso van de facturen komen voor rekening van het Verhuisbedrijf.

 

Correspondentie

In de communicatie tussen de website en het Verhuisbedrijf zal het gebruik van e-mail aanvaard worden en zal het als bewijs gelden tussen partijen.

 

Aansprakelijkheid

ScanMovers stuurt slechts offerteaanvragen door en is of wordt nimmer partij bij een eventuele overeenkomst tussen het Verhuisbedrijf en de offerte aanvrager. ScanMovers staat niet in voor het bereiken van het door het Verhuisbedrijf beoogde resultaat ten aanzien van de ontvangen offertes.

ScanMovers is uitsluitend aansprakelijk voor schade als deze door haar is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ScanMovers is in alle gevallen beperkt tot de door haar in rekening gebracht vergoeding voor het aanleveren van de betreffende offerteaanvraag.

ScanMovers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/ of gevolgschade en/of bedrijfsschade bij het bedrijf en/of bij derden. Het Verhuisbedrijf vrijwaart ScanMovers voor aanspraken van derden.

ScanMovers streeft er naar om haar websites continu beschikbaar te houden voor web-gebruikers. ScanMovers aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die het Verhuisbedrijf mogelijk kan lijden wanneer de website niet bereikbaar is. 

Privacy / Gegevensverwerking

ScanMovers zal de NAW-gegevens die de offerte aanvrager heeft ingevoerd op de website aan het Verhuisbedrijf bekend te maken. Het Verhuisbedrijf zal aldus de beschikking krijgen over persoonsgegevens van aanvragers. Het Verhuisbedrijf zal die persoonsgegevens uitsluitend aanwenden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, namelijk de behandeling van de aanvraag en de uitvoering van de opdracht en overigens die gegevens vertrouwelijk houden en strikt binnen het kader van de wet (AVG, Algemene verordening Gegevensverwerking) behandelen. Het is het Verhuisbedrijf niet toegestaan de offerteaanvragen en bijbehorende informatie (inclusief de persoonsgegevens) af te geven, ter inzage te geven of door te verkopen aan derden en/of te gebruiken voor enig ander doel dan het komen tot en de uitvoering van een overeenkomst met de betreffende aanvrager.

 

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUIZERS

 

 

 


 

Verwerkersovereenkomst verhuisbedrijven versie 1.1

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die ScanMovers B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65878892, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij ({{company}}) aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke). Samen worden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de “Partijen” genoemd.

 

Definities

In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 2. Verwerken of Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 3. Subverwerker: iedere partij die door de Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens te Verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van de Verwerker te zijn onderworpen.

 4. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

 5. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

 6. AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens;

 7. Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst.

 8. Persoonsgegevens Overzicht: Specificatie persoonsgegevens van betrokkenen

 

1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verstrekken en verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald in de Algemene Voorwaarden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke akkoord is gegaan en de Privacy Statement. 

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Persoonsgegevens Overzicht.

1.3 Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke zullen de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en langer bewaren dan in de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden van Verwerker is opgenomen. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.4. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. Uitzondering hierop is de data die wordt gebruikt voor doeleinden weergeven in de Privacy Policy door Verwerker.

 

2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met toepasselijke wetgeving.

 

3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker is gerechtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de Verenigde Staten, Ukraine, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Doorgifte naar overige landen zal enkel plaatsvinden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Bij doorgifte aan derde landen buiten de EER worden passende waarborgen in acht genomen.

 

4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke garanderen dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

5. Subverwerkers

5.1. Verwerker heeft de mogelijkheid bij de uitvoering van de dienstverlening gebruik te maken van Subverwerkers, servers en/of hostingpartijen. In het geval van ScanMovers is dat:

 

- H1 / CloudVPS (server)

- Hostnet (hosting)

Op aanvraag kan de informatie over Subverwerkers worden opgevraagd door Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers kan enkel weigeren mits gegronde redenen. Verwerker blijft ten allen tijde het aanspreekpunt voor Betrokkene.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

6. Beveiliging

6.1. Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Verwerker neemt de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risco afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de Toepasselijke Wetgeving voldoet en de rechten van Betrokkenen zijn gewaarborgd.

6.2. Verwerker hanteert een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de Verwerking.

 

7. Meldplicht

7.1 Indien Verwerker een Datalek vaststelt, meldt hij dit onverwijld en ten laatste binnen de 48 uur aan Betrokkene en na de vaststelling. Deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:.

 • De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en de Persoonsgegevens in kwestie;

 • De waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met persoonsgegevens;

 • De maatregelen die de Verwerker neemt om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.

7.2. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke ook na een melding op basis van het vorige artikel over de ontwikkelingen betreffende het vastgestelde Datalek.

7.3 Verwerker dient te beoordelen of zij de AP en / of de Betrokken over het Datalek informeert en is hier verantwoordelijk voor.


 

8. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn verplicht beiden aan hun verplichtingen van GDPR opgelegd door de AP te voldoen inclusief recht op inzage, correctie, verzet en vergetelheid. Verwerker dient de betrokkenen daarvan op de hoogte stellen.

8.2. Verwerker staat Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het mogelijke bij om verzoeken van overheidsinstanties te beantwoorden.

8.3. Voor de uitvoering van artikel 8.1 en 8.2 worden de door Verwerker gemaakte kosten vergoed door Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders is overeengekomen.

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1. Verwerker is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt onverkort voor de werknemers van Verwerker en voor eventuele Subverwerkers. Ook na het beeindigen van de verwerkersovereenkomst blijft de vertrouwelijkheidsplicht voortduren. Verwerkingsverantwoordelijke is gehouden aan de plichten opgenomen in de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond Verwerking van Persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de Verwerker, naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 1000,00.

11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

 • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en

 • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

11.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

11.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.

11.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat de Verwerkingsverantwoordelijke digitaal akkoord gaat.

12.2. Partijen kunnen de Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.

12.3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.


 

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Vewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

13.2. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of bestaande afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegegevens. Deze Verwerkersovereenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke ondertekening door de Partijen.


 

Persoonsgegevens Overzicht

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bezoekgedrag (bijvoorbeeld pagina- en klikgedrag);

 • IP-adres

 • Unieke referenties (bijvoorbeeld ordernummer of klantnummer)

 • Interesses, voorkeuren, categorieen, speciale wensen.

 

Van de categorieën betrokkenen:

 • Klanten

 • Websitebezoekers

 

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Persoonsgegevens Overzicht omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn. Verwerkingsverantwoordelijke dient Verwerker op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen van Persoonsgegevens Overzicht en vrijwaar Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave

 

Scanmovers local nl en de fr da